Şantiye Dergisi 381. Sayı (Mayıs-Haziran 2020)

n Sektörel Yayıncılar Derneği (SE- YAD) Başkanı M. Vahit Mahmatlı, der- nek üyesi yayıncı kuruluşlar adına bir basın açıklaması yaptı. Sektörel uz- manlık, devamlılık ve tanınırlıkları ile bulundukları alanda etkin bir hizmet sunan yayıncıların, faaliyetlerini her koşulda sürdüreceğinin altının çizil- diği açıklamada, ekonominin hareket kazanması için yeni koşulların anlaşıl- ması ve uyum sağlanmasının önemi vurgulandı. SEYAD Başkanı Vahit Mahmatlı, 2019’a göre her anlamda daha iyi bir yıl olacağı umuduyla başlanan 2020’nin ilk çeyreğinin neredeyse dünyanın ta- mamını etkileyen COVID-19 salgınının muhatabı olarak tamamlandığını vur- gulayarak başladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Son yirmi yılda dünya ekonomisi içerisindeki varlığını düzenli bir büyümeyle artıran Çin’den başlayan salgın, tümdünyayı etkisi al- tına aldı. Salgın, insanlar üstünde ya- rattığı etkiden daha büyüğünü sosyal ve ekonomik hayat üzerinde gösterdi. Hükümetler, sağlığın yanı sıra eko- nomik ve sosyal hayata yönelik ted- birlerini açıkladılar. Kamuoyu, daha önce benzerini görmediği bir şekilde tek konuya odaklanmış bir açıklama, haber, duyum ve söylenti sağanağına maruz kaldı. Bu durumdoğru, güveni- lir, serinkanlı bilgi ve haber kaynakla- rının önemini çok açık bir şekilde or- taya koyuyor... Bugün ve gelecek için SEYAD Başkanı Vahit Mahmatlı: “Sektörel Yayınlar Güvenilir İletişim Kanallarıdır” Çimsa 2019 Entegre Faaliyet Raporu’nu Yayınladı öngördüğümüz dalganın aşılmasının, bireylerin yanı sıra işletmelerimizin de sağlamve sağlıklı kalması ilemümkün olacağını biliyoruz. Bu nedenle başta Sağlık Bakanlığı ve BilimKurulu olmak üzere yetkili makamların istek ve öne- rilerini önemsiyor ve bunlara uyuyo- ruz. Sektörel yayıncılığın gerekleri ile birlikte kendi işletmelerimizin ekono- mik taahhütlerini de yerine getirece- ğiz. Bu süreçte hiçbir şekilde fırsat- çı, faydacı ve işleri aksatıcı bir tutum takınmayacağız.” SEYAD üyeleri güvenilir bilginin kaynağı olmayı sürdürecek “SEYAD üyesi yayıncı kurumlar, ya- yınlar ve yayıncılar olarak bu süreçte güvenilir bilgi ve haber kaynağı olma- ya devam edeceğiz. Var olan iletişim araçlarının tamamını yerinde ve yeterli düzeyde kullanarak, temel görevimiz olan, uzmanlık alanlarımızda doğru ve güvenilir bilgi toplamak ve yaymak il- kesini devam ettireceğiz. Günlük ha- yatın sürmesini sağlamak ve gelecek- te yeni tehditlerle karşılaşmamak için tüm kademelerde çalışan, işveren, iş- yeri, depo, sunum ve satış noktasında hizmet verenlerin işini kolaylaştıran örnek çözüm, uygulamaları ve ürün- ler haber konularımız arasında yer alacaktır.” Değişim dalgası ve yeni standartlar “Yaşadığımız dönemin ve sonuç- n Çimsa, Birleşmiş Milletler Sürdürü- lebilir Kalkınma Programı’na uyum- lu olarak hazırladığı 2019 Entegre Faaliyet Raporu’nda, 2019 yılında ulaşılan hedeflerini, yatırım faali- yetlerini, kısa, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve karlı büyüme stra- tejisini paydaşlarına duyurdu. Çim- sa CEO’su Ülkü Özcan , “Çimsa ola- rak 2019 yılında, kısa, orta ve uzun larının yeni bir değişim dalgası oluş- turduğunu bugünden görüyoruz. Önü- müzdeki dönemin üretim, saklama, paketleme, dağıtma, inşaat ve yaşam ortamlarının tamamında yeni sağlık standartları, yeni ürün ve hizmet stan- dartları ortaya çıkacaktır. Tüm sektör- lerde, yeni tasarımların, ürünlerin ve standartların öğrenilmesi ve anlaşıl- ması ile gündelik kullanıma girmesi için bilgilendirici içerikler, basılı ve di- jital ortamdaki yayınlarımızda azami düzeyde yer alacaktır. Sektörel yayın- cılar olarak her sektör özelinde bilgi- nin toplanması, değerlendirilmesi ve yayılmasında görevimizi sürdürüyo- ruz. Dağıtım ve yayılmada elektronik ortamlarla birlikte yeni nesil iletişim kanallarını daha fazla kullanacağız. Bununla birlikte SEYAD üyeleri elekt- ronik ortamlarda yayınlanan dergile- rin basılı nüshalarını da, basılı dergi- lerin güvenilirliğinin yanı sıra bilgi ve belge oluşturmak amacıyla da sakla- yacaktır. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde kişisel, sektörel ve kurumsal anlamda yapacağımız iş birlikleriyle bu süreçten çok daha güçlü çıkacağı- mıza inancımız tamdır. SEYAD üyeleri, en zor şartlarda dahi basılı yayıncılığı sürdürmenin yanı sıra elektronik ve di- jital ortamlardaki iletişimağları ve sos- yal medya aracılığıyla sektörel iletişim ve haber alma-verme sorumluluklarını her zamankinden daha aktif bir şekil- de yerine getirecektir.” vadede sürdürülebilir büyümeyi, verimliliği ve kârlılığı ivmeleye- cek önemli atılımları hayata geçirdik. 2019 yılına damgasını vu- ran önemli gelişme- miz İspanya’nın Valen- cia kentinde bulunan Buñol Fabrikası’nın satın alma sözleşmesinin imza- lanması oldu. 2019 yılının bir di- ğer değerli kazanımı ise Çimsa Americas’ın yatırım sürecinin ta- mamlanması ve ticari faaliyete başlaması oldu. Çimsa, bu yatırım ile önemli bir pazar olan Ameri- ka’daki varlığını daha da güçlen- direcek bir adım attı” şeklinde ko- nuştu. 6 MAYIS-HAZİRAN 2020 HABER

RkJQdWJsaXNoZXIy MTcyMTY=